Govt. Girls Elementary School 273-RB Raychak Faisalabad

Govt. Girls Higher Secondary School 267- RB Jalandar Faisalabad

Govt. Girls Higher Secondary School Dijkot Faisalabad

Govt. Boys High School Dijkot Faisalabad

Govt. Iqbal High School 267- RB Jalandar Faisalabad